فایل EFS و NV DATA برای A310F

فایل EFS و NV DATA برای A310F

فایل EFS و NV DATA برای A310F

فایل های ترمیم سریال تست شده برای رفع مشکلات سریال و انتن دهی A310F -باکس Z3x یا اختا نیاز است

 مخصوص نسخه دو سیم